Område 6 i Cenceo handlar om att arbeta effektivt och rationellt ☘

Ambitions/målsamtal när det kommer till området effektivitet handlar om att arbeta effektivt och rationellt genom att planera och prioritera samt göra rätt saker för att kunna bibehålla kvalitet i arbetet vid olika typer av arbetsbelastning. Att som medarbetare helt enkelt jobba smart för att hinna utföra arbetet.

Det grundas i medarbetarens ambition att på egen hand kunna planera arbetets utformning och göra rätt prioriteringar i vardagen. Att planera klokt, men också kunna göra avvägningar och förändra om det uppkommer svängningar i arbetet.

Att arbeta effektivt och rationellt grundas alltså i att kunna planera och ”omplanera” arbetet utifrån yttre händelser.

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #medarbetarsamtal #lönerevision #engagemang #lönesamtal #medarbetarskap #lönesättning #löneförhandling #organisationskultur #delaktighet